PharmNews
PharmNews
Registrace | Přihlášení
Hledání: Mapa stránek
  Obsah
  Aktuality
  Právní info
  Instituce
  Knihovna
  Vzdělávání
  Léčiva
  Jobs
  Pojišťovny
  Partneři
 

Další partneři
 
Alliance Healthcare
 
Tlukot srdce
 
Život a cukrovka
 
Intranet ČIS
 
Nabídka zaměstnání
 

Aktuality

Evropská komise schválila společnosti AbbVie kombinaci přípravku VENCLYXTO® (venetoklax) a rituximabu k léčbě pacientů s chronickou lymfocytární leukémií, kterým byla podána nejméně jedna předchozí léčba

  • Schválení je vydáno na základě klinického hodnocení fáze 3 MURANO, v němž kombinace přípravku VENCLYXTO® a rituximabu snížila riziko progrese onemocnění nebo úmrtí o 83 % a v porovnání s bendamustinem v kombinaci s rituximabem jako standardním chemoimunoterapeutickým režimem došlo k prodloužení celkového přežití.

  • Většina pacientů (62,4 %) léčených kombinací přípravku VENCLYXTO a rituximabu vykázala vyšší míru nedetekovatelné minimální zbytkové nemoci (rovněž známé jako negativita minimální zbytkové nemoci) v periferní krvi ve srovnání s 13,3 % pacientů, kterým byl podáván bendamustin plus rituximab.

  • Dnešní schválení znamená, že kombinace přípravku VENCLYXTO a rituximabu je první „chemo-free“ kombinací podávanou po fixní dobu 24 měsíců k léčbě pacientů s chronickou lymfocytární leukémií, kterým byla podána nejméně jedna předchozí léčba.

Praha, 8. listopadu 2018 (AbbVie) – AbbVie, globální biofarmaceutická společnost zabývající se výzkumem, oznámila, že Evropská komise (EK) schválila žádost o změnu typu II pro přípravek VENCLYXTO® (venetoklax) v kombinaci s rituximabem v léčbě pacientů s relabující/refrakterní chronickou lymfocytární leukémií (R/R CLL), kterým byla podána nejméně jedna předchozí léčba. Toto schválení umožňuje podávat přípravek VENCLYXTO více pacientům jako léčbu 2. linie, přičemž lékaři jej budou moci předepisovat širší populaci pacientů s R/R CLL, než tomu bylo při indikaci přípravku VENCLYXTO podávaném v monoterapii schválené již dříve v Evropské unii (EU). Toto schválení je platné ve všech 28 členských státech EU a dále na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku.

Schválení EK vychází z výsledků randomizovaného klinického hodnocení fáze 3 MURANO, které hodnotilo účinnost a bezpečnost přípravku VENCLYXTO v kombinaci s rituximabem v porovnání s bendamustinem v kombinaci s rituximabem, standardním chemoimunoterapeutickým režimem u pacientů s R/R CLL. V době provedení primární analýzy prokázalo klinické hodnocení statisticky významné zlepšení přežití bez progrese hodnocené investigátorem (progression-free survival, PFS; délka léčby bez progrese onemocnění nebo úmrtí) u pacientů, kterým byl  podáván přípravek VENCLYXTO s rituximabem. Výsledkem této léčby bylo 83% snížení rizika progrese onemocnění nebo úmrtí (poměr rizik [hazard ratio, HR]: 0,17; 95% interval spolehlivosti [confidence interval, CI]: 0,11–0,25; P < 0,0001) a prodloužení celkového přežití (overall survival, OS) v porovnání se standardní chemoimunoterapií (HR: 0,48; 95% CI: 0,25–0,90; údaje celkového přežití ještě nejsou v celém rozsahu k dispozici).

Sekundárním cílem v klinickém hodnocení fáze 3 MURANO byla nedetekovatelná minimální zbytková nemoc (undetectable minimal residual disease, uMRD) hodnocená na konci kombinované léčby (po uplynutí devíti měsíců). Většina pacientů v klinickém hodnocení, kterým byla podána kombinace přípravku VENCLYXTO a rituximabu, vykázala ve vzorcích periferní krve uMRD. V této kombinaci vykázalo uMRD 62,4 % pacientů v porovnání s 13,3 % pacientů, kterým byl podáván bendamustin v kombinaci s rituximabem. uMRD je objektivní indikátor definovaný jako přítomnost méně než jedné CLL buňky na 10 000 bílých krvinek v krvi nebo kostní dřeni po léčbě. Předchozí prospektivní klinická hodnocení prokázala, že dosažení uMRD u pacientů s CLL je spojeno s lepšími klinickými výsledky.

„Chronická lymfocytární leukémie může recidivovat a stát se vůči léčbě první linie rezistentní. Pro tyto pacienty, jejichž možnosti by jinak byly omezené, potřebujeme lepší terapie,“ uvádí prof. MUDr. John Seymour, MBBS , Ph.D., hlavní investigátor klinického hodnocení MURANO a ředitel pro onkologickou léčbu v Onkologickém centru Petera MacCalluma a Královské nemocnice v Melbourne v Austrálii. „Kombinace venetoklaxu a rituximabu poskytuje těmto pacientům další možnost léčby, která je superiorní k chemoimunoterapii a může přinést rozsáhlé odpovědi, což dokládají míry negativity MRD ze vzorků periferní krve a kostní dřeně. Lze tak stanovit pevnou délku léčby bez potřeby podávat chemoimunoterapii.“

CLL je forma leukémie, nádorového onemocnění krve, s pomalým průběhem, projevující se nadměrným počtem nezralých lymfocytů (typ bílých krvinek) zjištěných zejména v krvi a kostní dřeni. CLL představuje přibližně jednu třetinu z nově diagnostikovaného počtu leukémií.

V září 2018 společnost AbbVie oznámila, že Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky vydal kladné stanovisko k žádosti o registraci přípravku VENCLYXTO s rituximabem k léčbě pacientů s R/R CLL.

„Schválení přípravku VENCLYXTO v kombinaci s rituximabem představuje významný krok k tomu, aby se pacientům s relabující a refrakterní chronickou lymfocytární leukémií dostalo výrazné šance k delšímu přežití bez progrese onemocnění,“ říká Dr. Michael Severino, výkonný viceprezident pro výzkum a vývoj společnosti AbbVie. „Těšíme se, až přípravek VENCLYXTO nabídneme více pacientům s chronickou lymfocytární leukémií. I nadále budeme provádět výzkum a vyvíjet nové způsoby léčby, které mají potenciál změnit standard léčby nádorových onemocnění krve.“

 

O klinickém hodnocení MURANO

Do mezinárodního, multicentrického, otevřeného, randomizovaného klinického hodnocení fáze 3 MURANO bylo celkem zařazeno 389 pacientů s R/R CLL, kterým byla podána nejméně jedna předchozí terapie. Cílem klinického hodnocení bylo posoudit účinnost a bezpečnost přípravku VENCLYXTO v kombinaci s rituximabem (N=194) v porovnání s bendamustinem v kombinaci s rituximabem (N=195). Medián věku pacientů v klinickém hodnocení byl 65 let (interval: 22–85).

Primárním cílovým ukazatelem účinnosti bylo investigátorem hodnocené přežití bez progrese (PFS). Při užívání přípravku VENCLYXTO v kombinaci s rituximabem nebylo dosaženo mediánu PFS, kdežto při užívání bendamustinu v kombinaci s rituximabem byl medián PFS 17,0 měsíců (HR: 0,17; 95% CI: 0,11–0,25; P < 0,0001). Medián sledování byl 23,8 měsíců (interval: 0,0 až 37,4). Dalšími cílovými parametry účinnosti byly celkové přežití bez progrese hodnocené nezávislou hodnotící komisí, celková míra odpovědi hodnocená investigátorem a nezávislou hodnotící komisí (definovaná jako kompletní odpověď + kompletní odpověď s neúplnou obnovou kostní dřeně + částečná odpověď + nodulární částečná odpověď), celkové přežití a četnosti uMRD.

Bezpečnostní profil kombinace přípravku VENCLYXTO a rituximabu je konzistentní se známým bezpečnostním profilem každého léku samostatně. Nejčastějšími nežádoucími účinky (adverse reaction, AR; ≥ 20 %) libovolného stupně přípravku VENCLYXTO v kombinaci s rituximabem byly neutropenie, průjem a infekce horních cest dýchacích. Ve skupině užívající přípravek VENCLYXTO s rituximabem došlo z důvodu jakéhokoliv nežádoucího účinku k ukončení léčby u 16 % pacientů, ke snížení dávky u 15 % pacientů a k přerušení podávání dávky u 71 % pacientů. Ve skupině užívající přípravek VENCLYXTO s rituximabem byla neutropenie příčinou k přerušení podávání dávky přípravku VENCLYXTO u 43 % pacientů a k ukončení léčby u 3 % pacientů. Nejzávažnějšími nežádoucími účinky (≥ 2 %) při užívání přípravku VENCLYXTO v kombinaci s rituximabem nebo přípravku VENCLYXTO v monoterapii byly pneumonie, febrilní neutropenie a syndrom nádorového rozpadu.

 

O přípravku VENCLYXTO® (venetoklax)

VENCLYXTO® je první léčivý přípravek ve své třídě, který selektivně váže a inhibuje protein Bcl-2. U některých nádorových onemocnění krve a jiných maligních tumorů dochází k akumulaci Bcl-2, což brání přirozené smrti neboli sebedestrukci nádorových buněk. Tento proces se nazývá apoptóza. Přípravek VENCLYXTO cílí na protein Bcl-2 a působí na obnovení procesu apoptózy.

Přípravek VENCLYXTO je vyvíjen společnostmi AbbVie a Roche. V USA je marketován společně AbbVie a Genentech, členem skupiny Roche Group, mimo USA pouze AbbVie. Obě společnosti spolupracují na výzkumu Bcl-2 a zkoumají venetoklax v klinických hodnoceních zaměřených na různá nádorová onemocnění krve i jiné malignity.

Přípravek VENCLYXTO je schválen ve více než 50 zemích světa včetně USA. Společnosti AbbVie a Roche nyní spolupracují s regulačními úřady po celém světě, aby mohly tento lék nabídnout dalším vhodným pacientům, kteří jej potřebují.

 

O AbbVie v onkologii

Společnost AbbVie v oblasti onkologie úzce spolupracuje s vědci, lékaři, stakeholdery z oboru, pacienty a s pacientskými organizacemi, aby mohla vyvíjet a poskytovat nové léky, které přinášejí průlomové řešení v léčbě rakoviny a které onkologicky nemocným lidem na celém světě významně zlepší kvalitu života. Výzkum a investice do inovativních technologií umožňují AbbVie přelomový přístup v léčbě nejvíce rozšířených a těžce léčitelných typů rakoviny. Snažíme se nacházet řešení, jak pacientům naše léčivé přípravky zpřístupnit. Po akvizici společností Pharmacyclics v roce 2015 a Stemcentrx v roce 2016 a díky mnoha dalším aktivitám je onkologické portfolio AbbVie tvořeno jak léky již uvedenými na trh, tak novými molekulami, které jsou prověřovány v téměř 200 klinických studiích a jsou určeny pro léčbu 20 různých typů nádorů. Více informací o AbbVie v onkologii najdete na http://www.abbvie.com/oncology.

 

O AbbVie

AbbVie je mezinárodní biofarmaceutická společnost založená na výzkumu a vývoji nových léků, které pomáhají řešit nejzávažnější celosvětové zdravotní problémy. Jejím posláním je za pomoci svých znalostí, motivovaných pracovníků a unikátního přístupu k inovacím zásadním způsobem zlepšovat a zdokonalovat možnosti léčby ve čtyřech hlavních terapeutických oblastech – v imunologii, onkologii, virologii a neurologii. Ve více než 75 zemích denně pracují zaměstnanci AbbVie na řešení zdravotních problémů pacientů z celého světa.

Více informací o společnosti AbbVie najdete na www.abbvie.cz, www.abbvie.com, na Facebooku, Linkedlnu nebo na Twitteru @abbvie.

   Zpět

Hlavní partner portálu
Hlavním partnerem portálu PharmNews je společnost Egis Praha, spol. s r.o.

Kontaktní informace
Provozovatelem portálu PharmNews je společnost MedNews

MedNews, spol s r.o.
Poděbradská 538/46, 190 00 Praha 9
Tel.: 226 517 501
Fax.: 226 517 502
E-mail: info@mednews.cz
Created by MedNews, 2005

Portál PharmNews využívá zpravodajství z databází ČTK
Využíváme zpravodajství ČTK

Spřátelené portály:
mednews.cz

neumm.cz